ලෝහ වයිපර් බ්ලේඩ්

  • ඉහළ කාර්ය සාධනය සියලුම වාර රාමු Wiper Blades

    ඉහළ කාර්ය සාධනය සියලුම වාර රාමු Wiper Blades

    ආදර්ශ අංකය: SG308

    හැදින්වීම:

    විවිධ ප්‍රමාණවලට අනුව රාමුව සඳහා සීතල රෝල් කරන ලද පත්‍රය භාවිතා කරනු ලැබේ, රාමුව විවිධ රාමුවකට මල්ලක් වන අතර කුඩු සමඟ 2-3 වතාවක් ඉසිනු ඇත, ශක්තිමත් මලකඩ නාශක හැකියාව සහ වායු සිදුරු ඇත, ප්‍රවාහයට මඟ පෙන්විය හැකිය. වඩා ස්ථාවර.SG308 රාමු වයිපර් බ්ලේඩ් ඝණකම 1.2mm, පිසදැමීමේදී වඩා ස්ථායී වේ.