ප්රදර්ශනය

  • ප්රදර්ශන

    ප්රදර්ශන

    අපි සෑම වසරකම විවිධ ප්‍රදර්ශනවලට යන අතර, නිතිපතා පාරිභෝගිකයන් වෙත ගොස් එම අවස්ථාවේදීම වෙළඳපල පර්යේෂණ කිහිපයක් පවත්වමු.අලෙවියෙන් පසු කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන අපි ඉතා සතුටු වෙමු.
    වැඩිදුර කියවන්න